Selasa, 23 April 2013

"HUKUM NUN MATI( نْ ) DAN TANWIN (BARIS DUA) "
Dalam pembacaan Al-Quran kita akan mendapatkan "Nun Mati" atau "Tanwin" yang ada dalam setiap ayat. Nun Mati dan Tanwin bertemu dengan huruf-huruf tertentu dibaca menurut tajwid yang terdapat dalam Al-Quran.

Adapun aturan atau hukum pembacaan ini dituangkan dalam  "Hukum Nun Mati dan Tanwin".

A. Definisi Nun Mati dan Tanwin.

Nun mati adalah huruf nun ( نْ) yang bertanda sukun.
Tanwin adalah tanda dhommatain
Dhammatain, fathahtain  Fathatain atau kasrotain Kasratain

Adapun perbedaan pokok "Nun Mati" dan "Tanwin" ialah Nun bersukun tetap nyata dalam penulisan dan pengucapannya, baik ketika washal (bersambung) atau ketika waqaf (berhenti) sedang Tanwin tetap nyata terdengar dalam pengucapan dan ketika washal,  tetapi tidak dalam penulisan dan waqaf.

B. Pembahasan Hukum-Hukum Nun mati dan Tanwin
.

Tata cara membaca 'Nun Mati danTanwin' pada saat bertemu dengan salah satu huruf Hiyaiyah . Hukum ini terdiri dari 4 jenis, yaitu;
 


1. Idzhar Halqi

2. Idgham
3. Iqlab
4. Ikhfa' HaqiqiPenjelasan:
1. Idzhar Halqi

Menurut bahasa, Idzhar artinya jelas dan terang.

Menurut istilah yaitu mengeluarkan huruf dari makhrajnya tanpa memakai dengung pada huruf yang di-idzharkan.

Hukum Idzhar: Apabila Nun Sukun atau Tanwin menghadapi salah satu dari Huruf Halqi yang enam, maka dinamakan Idzhar.Huruf Halqi yang enam:

Contoh Idzhar Halqi:

Idzhar Halqi merupakan sifat dari huruf  "Nun Sukun" yaitu jelasnya suara “nun" (نْ ) (bukan bunyi suara yang lain),  ketika huruf "Nun sukun" bertemu dengan 6 huruf :
ha ( ھ), hamzah ( أ), ghoin (غ), 'ain (ع), kha (خ), dan ha (ح) yang makhrojnya di tenggorokan. Karena itu Idzhar disebut Idzhar Halqi (jelas di tenggorokan ).

Durasi pembacaan idzhar halqi adalah satu ketukan saja.

Berikut ini adalah contoh bacaan Idzhar Halqi :

Dua contoh kasus di atas menampilkan kasus "Nun Mati" bertemu huruf  ghoin (غ) dan simbol "Tanwin": bertemu huruf ha (ح) .

Cara membaca Idzhar Halqi adalah sebagai berikut:


Penggalan ayat tersebut di atas terdiri atas 8 huruf. Oleh karena itu, ia harus dibaca dengan delapan  ketukan yang rata dan konstan. Ingat … bahwa tiap huruf mempunyai hak ketukan yang sama, dan prinsip ketukan adalah rata dan konstan.

Bacaan Idzhar Halqi terjadi pada ketukan ke-4, dimana ‘Nun Mati’ bertemu huruf  ‘ghoin (غ)’. Huruf.  Nun Mati pada ketukan ke-4 dibaca dengan bunyi ‘n’ yang jelas. Ia mempunyai hak 1 ketukan saja.

Huruf  ‘Nun Mati‘ pembacaan bunyi konsonannya akan maju ke ketukan sebelumnya, namun hak ketukan tetap diberikan kepadanya. Hal itu terjadi agar tidak ada pemanjangan suara sebelum huruf mati. Karena bila ada mad (suara dipanjangkan) menuju huruf mati, pembacaan seperti itu adalah Salah.
 
Panduan praktek membaca Idzhar Halqi adalah sebagai berikut : 
Pada ketukan ke-3, kita akan mengucapkan “yun”. Tahan lidah  pada posisi huruf  “n” hingga ketukan ke-4 selesai. Lepaskan lidah dari posisi huruf  “n” sebelum jatuh pada  ketukan ke-5, saat kita harus mengucapkan “ghi”. Bunyi “n” pada ketukan ke-3 atau ke-4 tidak boleh dipantulkan.

Jadi, apabila contoh tersebut di atas dibaca keseluruhannya, akan berbunyi “fa-sa-yun-  -ghi-dlu-  -na”. Spasi kosong di ketukan ke-4 adalah untuk hak ketukan Idzar Halqi, dan spasi kosong pada ketukan ke-7 adalah untuk hak ketukan Mad Thobi’i.

Contoh lainnya;

 
Pada ketukan ke-3, kita akan mengucapkan “dlon”. Tahan lidah  pada posisi huruf  “n” hingga ketukan ke-4 selesai. Lepaskan lidah  dari posisi huruf  “n” sebelum jatuh pada  ketukan ke-5, saat kita harus mengucapkan “ha”. Bunyi “n” pada ketukan ke-3 atau ke-4 tidak boleh dipantulkan.

Jadi, apabila contoh tersebut di atas dibaca keseluruhannya, akan berbunyi “qor-   -dlon-  -ha-sa-na-     -”.  Spasi kosong di ketukan ke-2 adalah untuk hak ketukan 'ro sukun' yang konsonannya bergeser kepada qor, spasi kosong pada ketukan ke-4 adalah untuk hak ketukan Idzhar Halqi dan spasi kosong pada ketukan ke-8 adalah untuk hak ketukan Mad ‘Iwadl.

https://www.youtube.com/watch?v=pdj8Pyn0JnY

Ustaz Don::Tajwid::Nun Mati dan Tanwin


~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~

2. Idgham
Menurut bahasa: Idgham artinya meleburkan/memasukkan. Hukum bacaan ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu:


2a. Idgham Bi Ghunnah atau Idgham ma'al Ghunnah
2b. Idgham Bi Laa Ghunnah
Penjelasan:

2a. Idgham Bi Ghunnah/Idgham ma'al Ghunnah

Menurut bahasa  ghunnah artinya mendengung.

Menurut istilah, artinya: Jika "Nun Mati atau Tanwin" bertemu dengan salah satu huruf "Idgham Bi Ghunnah " maka huruf "Nun Mati atau Tanwin" dileburkan, dimasukkan ke dalam huruf "Idgham Bi Ghunnah" dengan dengung. Huruf Idgham Bi Ghunnah

Contoh Idghom Bi Ghunnah  

Idghom Bi Ghunnah: merupakan sifat huruf "Nun Mati", yaitu leburnya (hilang) suara “nun(ن)” ketika bertemu dengan huruf : mim (م), nun (ن) ( wawu (و), dan ya' (ي). 

Efek dari hilangnya bunyi “nun” adalah ditahannya suara huruf mim (م), nun (ن),  wawu (و) dan ya' (ي) selama 4 ketukan. Jadi, huruf mim(م), nun (ن) (wawu (و),dan ya' (ي) menjadi berdengung selama 4 ketukan. 

Durasi pembacaan Idghom Bi Ghunnah adalah 2 mad atau 4 ketukan, yaitu dengung pada huruf  mim (
م),  nun (ن) ( wawu (و), dan ya' (ي).

Berikut ini adalah contoh bacaan Idghom Bighunnah :


Cara membaca Idghom Bighunnah adalah sebagai berikut:


 
Pada ketukan ke-1 kita akan mengucapkan ‘ay’. Pertahankan lidah  pada posisi bunyi ‘y’ hingga ketukan ke-5. Bunyi ‘y’ akan lepas bersamaan dengan bunyi ‘yadl’ pada ketukan ke-5. Bunyi ‘y’ dari ketukan ke-1 hingga ketukan ke-5 tidak boleh terputus. Itulah yang disebut dengan bunyi Idghom Bi Ghunnah. Dengung terjadi pada bunyi ‘y’ dengan durasi 4 ketukan.


Pada ketukan ke-3 kita akan mengucapkan ‘rum’. Pertahankan bibir  pada posisi bunyi ‘m’ hingga ketukan ke-7. Bunyi ‘m’ akan lepas bersamaan dengan bunyi ‘mar’ pada ketukan ke-7. Bunyi ‘m’ dari ketukan ke-3 hingga ketukan ke-7 tidak boleh terputus. Itulah yang disebut dengan bunyi Idghom Bi Ghunnah. Dengung terjadi pada bunyi ‘m’ dengan durasi 4 ketukan.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=N5Zz8zAy4kg
 
Ustaz Don::Tajwid::Idhgam Maal Ghunnah
~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~

2b. Idgham Bi Laa Ghunnah

Menurut bahasa: Bi Laa Ghunnah artinya tanpa mendengung. 


Menurut istilah, artinya:  Jika "Nun Mati atau Tanwin" bertemu dengan salah satu huruf  "Idgham Bi Laa Ghunnah" maka huruf  "Nun Mati atau Tanwin" dileburkan/dimasukkan ke dalam huruf " Idgham Bi Laa Ghunnah" tanpa ada dengung.


 
Huruf Idgham Bilaa ghunnah


Contoh Idghom Bilaa Ghunnah

Idghom Bilaa Ghunnah merupakan sifat huruf: "Nun Mati", yaitu hilang/leburnya suara “nun(ن)”  ketika bertemu dengan huruf  lam dan ro' .  Efek dari hilangnya bunyi “nun” adalah huruf  lam dan ro' menjadi bertasydid dan pembacaannya ditahan 2 ketukan.
Durasi Idghom Bilaa Ghunnah adalah 2 ketukan yaitu pada huruf lam ( ل ) dan ro'(ر).

Berikut ini adalah contoh baca Idghom Bilaa Ghunnah :


Cara Membaca Idghom Bilaa Ghunnah:


http://binaalquran.files.wordpress.com/2010/11/baca-idghom-bilaghunnah.jpg

Pada ketukan ke-1 kita mengucapkan ‘mil’. Pertahankan posisi lidah pada bunyi ‘l’ hingga ketukan ke-3 saat kita mengucapkan ‘la’. Bunyi ‘l’ dari ketukan ke-2 hingga ketukan ke-3 tidak boleh terputus. Bunyi ‘l’ ditahan 2 ketukan. Itulah yang disebut dengan bacaan
Idghom Bilaa Ghunnah.  Bunyi ‘n’ pada kata ‘min’ menghilang. Karena itu, ketika mengucapkan ‘mi’ langsung disambungkan dengan bunyi ‘l’ sehingga menjadi bunyi ‘mil’. 


Pada ketukan ke-6 kita mengucapkan ‘tir'. Pertahankan posisi lidah pada bunyi ‘r’ hingga ketukan ke-8 saat anda mengucapkan ‘ro’. Bunyi ‘r’ dari ketukan ke-7 hingga ketukan ke-8 tidak boleh terputus. Bunyi ‘r’ ditahan 2 ketukan. Itulah yang disebut dengan bacaan
Idghom Bilaa Ghunnah..  Bunyi ‘n’ pada kata ‘tin’ menghilang. Karena itu, ketika mengucapkan ‘ti’ langsung disambungkan dengan bunyi ‘r’ sehingga menjadi bunyi ‘tir’.


Pengecualian:


Jika "Nun Mati atau Tanwin" bertemu dengan keenam huruf Idgham(ghunnah dan bila ghunnah) diatas tersebut tetapi ditemukan dalam satu kata, seperti surat dibawah ini, maka huruf "Nun Mati atau Tanwin" tidak dileburkan,  dibaca dengan jelas;

بُنْيَانٌ...........dibaca Bun-ya, QS. 61:4
اَدُّنْيَا..........dibaca Ad-dun-ya QS. 6. 29
قِنْوَانٌ...    ..dibaca Qin-waanun QS. 6.99
صِنْوَانٌ.....dibaca Shin-waanun QS. 13:4


https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OluyyTBnqEQ


30 Minit Ustaz Don Episode 20 (Idgham Bi La Ghunnah)
~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~

3. Iqlab


Menurut bahasa" Iqlab artinya membalikkan/menukar.

Menurut istilah, artinya: Jika terdapat huruf "Nun Mati atau Tanwin"  bertemu dengan huruf  "Iqlab", dibaca dengan menukar bunyi "Nun mati atau Tanwin" menjadi huruf mim (
م) dan selanjutnya di ikhfa'kan(disembunyikan) dan ditukar menjadi huruf ba' (ب).
 
Huruf iqlab 

Contoh Iqlab:

Iqlab merupakan sifat dari huruf "Nun Mati", yaitu menukar suara “nun(ن)” menjadi “mim(م),  ketika huruf "Nun Mati" bertemu dengan huruf ba'  (ب).

Durasi pengucapan  iqlab adalah 2 mad atau 4 ketukan
.
Berikut ini adalah  contoh bacaan Iqlab:


Cara Membaca Iqlab :


Pada ketukan ke-2 kita mengucapkan ‘yum’. Pertahankan bibir kita pada posisi pengucapan “m” hingga ketukan ke-6.  Bersamaan dengan pengucapan ‘ba’ pada ketukan ke-6, bunyi ‘m’ pun menghilang. Bunyi ‘m’ dari ketukan ke-2 hingga menjelang ketukan ke-6 tidak boleh terputus. Jadi suaranya berdengung pada bunyi ‘m’. Itulah yang disebut dengan suara  Iqlab. Suara ‘n’ berbalik menjadi suara ‘m’ dengan didengungkan selama 4 ketukan
.


Pada ketukan ke-3 kita mengucapkan ‘dam’. Pertahankan bibir pada posisi pengucapan “m” hingga ketukan ke-7. Bersamaan dengan pengucapan ‘ba’ pada ketukan ke-7, bunyi ‘m’ pun menghilang. Bunyi ‘m’ dari ketukan ke-3 hingga menjelang ketukan ke-7 tidak boleh terputus. Jadi suaranya berdengung pada bunyi ‘m’. Itulah yang disebut dengan suara  Iqlab. Suara ‘n’ berbalik menjadi suara ‘m’ dengan didengungkan selama 4 ketukan.  

 Membaca  Iqlab tanpa didengungkan (hanya mengubah bunyi n menjadi m) adalah salah.

https://www.youtube.com/watch?v=0eEWFYWv2UM

Ustaz Don - Iqlab (Bhg 1) - Part 2https://www.youtube.com/watch?v=CNxONkL0tHo

Ustaz Don - Iqlab (Bhg 2) - Part 1

~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~

4. Ikhfa' Haqiqi


Menurut bahasa, Ikhfa' artinya disembunyikan/disamarkan.

Menurut istilah,Ikhfa' artinya jika terdapat "Nun Mati atau Tanwin" bertemu dengan salah satu huruf "Ikhfa' Haqiqi" maka huruf  "Nun Mati atau Tanwin" dibaca diantara Idzhar dan Idgham.

 
Huruf ikhfa' ada 15


Ikhfa’ Haqiqi merupakan: sifat huruf "Nun Mati" yaitu samarnya suara “n” ketika huruf "Nun Mati" bertemu dengan huruf-huruf : ta'(ت), tha' (ث), jim (ج), dal (د ), dzal (ذ), zai (ز), sin (س), syin (ش), sod(ص), dhod(ض ), tho ( ط), zho (ظ), fa' (ف), qof (ق), dan kaf (ك)


Gambaran samarnya bunyi “n” adalah bunyi “n” menjadi bercampur huruf ikhfa’. Misalnya: huruf  "Nun Mati" bertemu dengan huruf  ta'(ت), maka suara “n” menjadi samar, separoh bunyi “n” dan separoh bunyi “t”. Kira-kira pertengahan bunyi “nt”.  Kecuali huruf  "Nun Mati" bertemu huruf  kaf (ك)  dan qof (ق), suara dengungnya menjadi “ng”. 


Durasi pembacaan Ikhfa’ Haqiqi adalah 2 mad atau 4 ketukan pada dengungnya suara “n”.

Contoh Ikhfa’ Haqiqi:

 Cara membaca Ikhfa’ Haqiqi : 


Pada ketukan ke-1 kita akan mengucapkan ‘ink’ atau ‘ing’. Pertahankan bunyi ‘ing’ hingga ketukan ke-5. Bunyi ‘ng’ akan hilang bersamaan dengan jatuhnya bunyi ‘kunt’ pada ketukan ke-5. Bunyi ‘ng’ dari ketukan ke-1 hingga menjelang ketukan ke-5 tidak boleh terputus. Itulah yang disebut bunyi Ikhfa’ Haqiqi. Dengung terjadi pada bunyi ‘ng’ dengan durasi 4 ketukan. 

Pada ketukan ke-5  kita akan mengucapkan ‘kunt’.  Pertahankan bunyi ‘nt’ hingga ketukan ke-9. Bunyi ‘nt’ akan hilang bersamaan dengan jatuhnya bunyi ‘tum’ pada ketukan ke-9. Bunyi ‘nt’ dari ketukan ke-5 hingga menjelang ketukan ke-9 tidak boleh terputus. Itulah yang disebut bunyi Ikhfa’ Haqiqi. Dengung terjadi pada bunyi ‘nt’ dengan durasi 4 ketukan.
 
Pada ketukan ke-7 kita akan mengucapkan ‘ronj’. Pertahankan bunyi ‘nj’ hingga ketukan ke-11. Bunyi ‘nj’ akan hilang bersamaan dengan jatuhnya bunyi ‘ja’ pada ketukan ke-11. Bunyi ‘nj’ dari ketukan ke-7 hingga menjelang ketukan ke-11 tidak boleh terputus. Itulah yang disebut bunyi Ikhfa’ Haqiqi
 
Dengung terjadi pada bunyi ‘nj’ dengan durasi 4 ketukan.


https://www.youtube.com/watch?v=D7zLjRQt1Ho

30 Minit Ustaz Don Episode 43 (Ikhfa' Hakiki)


https://www.youtube.com/watch?v=P2FNYZf2h3s

30 Minit Ustaz Don Episode 44
(Ikhfa' Hakiki - Talaqqi Al-Quran)